Bt

2022-03-01 bt

01.03.2022

BT

Hello (Martin Solveig & Dragonette)

364K views · 9 years ago

Martin Solveig

SUBSCRIBED 318K subscribers

https://m.youtube.com/channel/UCL_XuR9jOkgivUmZGaXPEeA

Martin Solveig & Dragonette – Hello (Official Short Video Version HD)

103M views · 11 years ago

Kontor.TV

SUBSCRIBED 5.94M subscribers

https://m.youtube.com/channel/UCb3tJ5NKw7mDxyaQ73mwbRg

I could stick around and get along with you
Hello
It doesn’t really mean that I’m into you
Hello

You’re alright but I’m here darling to enjoy the party
Don’t get too excited ‘cuz thats all you’ll get from me
Hey

Yeah I think you’re cute but really you should know
I just came to say hello
Hello
Hello
Hel-o-o-o-o

I’m not the kinda girl who’d get messed up with you
Hello
I’ma let you try to convince me to
Hello

It’s alright I’m getting dizzy just enjoy the party
It’s OK with me if you don’t have that much to say
Hey

Kinda like this thing but there’s something you should know
I just came to say hello
Hello

Hey

Hey

I could stick around and get along with you
Hello
It doesn’t really mean that I’m into you
Hello

(You’re alright but I’m here darling to enjoy the party)
(You’re alright but I’m here darling to enjoy the party)
(Alright but I’m here darling to enjoy the party)
(You’re alright but I’m here darling to enjoy the party)
(Alright but I’m here darling to enjoy the party)
(Alright but I’m here darling to enjoy the party)

I just came to say hello
Hello
Hello
Hello

I’m not the kinda girl who’d get messed up with you
Hello
I’ma let you try to convince me to
Hello

It’s alright I’m getting dizzy just enjoy the party
It’s OK with me if you don’t have that much to say
Hey

Kinda like this thing but there’s something you should know
I just came to say hello

Hey

https://www.tekstowo.pl/piosenka,martin_solveig,hello__feat__dragonette_.html

Ultravox – Vienna (Official Music Video)

12M views · 4 years ago

Ultravox

SUBSCRIBED 39.6K subscribers

https://m.youtube.com/channel/UCBO8jwBG41ifaORbTepTikw

We walked in the cold air
Freezing breath on a window pane
Lying and waiting
A man in the dark in a picture frame
So mystic and soulful
A voice reaching out in a piercing cry
It stays with you until

The feeling has gone only you and I
It means nothing to me
This means nothing to me
Oh, Vienna

The music is weaving
Haunting notes, pizzicato strings
The rhythm is calling
Alone in the night as the daylight brings
A cool empty silence
The warmth of your hand and a cold grey sky
It fades to the distance

The image has gone only you and I
It means nothing to me
This means nothing to me
Oh, Vienna

https://www.tekstowo.pl/piosenka,ultravox,vienna.html

Bhutan

country in South Asia

BT
https://12r.uk/bt/

འབྲུག་ཡུལ་ – Dzongkha

ཨེ་ཤི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག།

དེ་ཡང་དུས་རབས་དགུ་བའི་གོང་དུ་བྱུང་བའི་འབྲུག་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་གསལ་བོ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་མེད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ། བོད་དུ་བླ་མ་ཆེ་ཁག་དང་ཆོས་ལ་དད་པ་ཡོད་མཁན་མང་བོ་དམར་གསོད་དུ་བཏང་བའི་དྲག་པོའི་ཟིང་ཆ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ་བོད་ཀྱི་གྲྭ་བ་མང་བོ་འབྲུག་ཏུ་བྲོས་བྱོལ་དུ་བསླེབས་ཤིང་། གནས་དེར་གཞིས་ཆགས་ནས་བོད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཆོས་ལུགས་དར་སྤེལ་བྱུང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་འཕེལ་ཁ་ཇེ་རྒྱས་སུ་ཕྱིན་པ་རེད། དུས་རབས་༡༢་བའི་ནང་དུ་འབྲུག་ཏུ་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་དར་སྤེལ་བྱུང་བ་དང་། དེ་ནས་འབྲུག་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་རྣམས་བོད་ཀྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་རྨང་གཞིར་བཟུང་བའི་སྟེང་ནས་གོང་འཕེལ་དུ་བྱུང་བ་དང་། འབྲུག་ཡུལ་ནི། ཡུན་རིང་གི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་སྣ་མང་ལ་བརྟེན་ནས་རིམ་བཞིན་རང་བཙན་གཙང་མའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་གི་ངོ་བོར་གནས་ཐུབ་པར་གྱུར་ཡོད། དུས་རབས་བདུན་པའི་དཀྱིལ་ནས་དུས་རབས་དགུ་བའི་བར་དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་སྲིད་དབང་གི་འོག་ཏུ་གནས་ཡོད་པར་བཤད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ། འབྲུག་ཡུལ་དུ་གཅིག་གྱུར་གྱི་དབང་བསྒྱུར་མེད་པར་ས་གནས་ཁག་ཁ་འཐོར་དུ་གནས་པའི་ཡུལ་གྱི་དཔོན་པོ་བྱུང་བ་དང་། སྤྱི་ལོ་༡༦༡༦་ལོའི་ནང་དུ། བོད་ཀྱི་གཙང་སྟོད་ནས་ཡིན་པའི་བླ་མ་ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ནས། ཁོང་གིས་འབྲུག་ཡུལ་ནི་གཅིག་གྱུར་གྱི་ཡུལ་གྲུ་ཞིག་ཏུ་བཟོས་ཤིང་། འབྲུག་པའི་རིག་གཞུང་གི་ངོ་བོ་སོགས་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་གི་ཁྱད་ཆོས་ལས་ཁ་བྲལ་དུ་གནས་པར་འབད་བརྩོན་གནང་བ་རེད། ཞབས་དྲུང་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ་མཆོག་ནི་བོད་ཀྱི་གཙང་རྭ་ལུང་དགོན་པ་ནས་ཡིན་པ་དང་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་སྲོལ་འཛིན་མཁན་འབྲུག་པ་མི་ཕམ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་དང་སྡེ་བ་སྐྱིད་ཤོད་པའི་སྲས་མོ་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱི་བུ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་སྲས་ཡིན། གཞོན་དུས་ཁོང་ནི་རྒྱལ་དབང་འབྲུག་ཆེན་གྱི་ཡང་སྲིད་ལ་ངོས་འཛིན་མཛད་དེ། གཙང་རྭ་ལུང་དགོན་པར་ཁྲི་འདོན་གནང་ནའང་འབྲུག་ཆེན་པདྨ་དཀར་བོའི་རྗེས་འབྲངས་

https://dz.m.wikipedia.org/wiki/འབྲུག་ཡུལ་


0-zz.com/b0 – 0-zz.com/bz

1️⃣1️⃣-b0 1️⃣2️⃣-b1 1️⃣3️⃣-b2 1️⃣4️⃣-b3 1️⃣5️⃣-b4 1️⃣6️⃣-b5

2️⃣1️⃣-b6 2️⃣2️⃣-b7 2️⃣3️⃣-b8 2️⃣4️⃣-b9 2️⃣5️⃣-ba 2️⃣6️⃣-bb

3️⃣1️⃣-bc 3️⃣2️⃣-bd 3️⃣3️⃣-be 3️⃣4️⃣-bf 3️⃣5️⃣-bg 3️⃣6️⃣-bh

4️⃣1️⃣-bi 4️⃣2️⃣-bj 4️⃣3️⃣-bk 4️⃣4️⃣-bl 4️⃣5️⃣-bm 4️⃣6️⃣-bn

5️⃣1️⃣-bo 5️⃣2️⃣-bp 5️⃣3️⃣-bq 5️⃣4️⃣-br 5️⃣5️⃣-bs 5️⃣6️⃣-bt

6️⃣1️⃣-bu 6️⃣2️⃣-bv 6️⃣3️⃣-bw 6️⃣4️⃣-bx 6️⃣5️⃣-by 6️⃣6️⃣-bz


0-zz.com/0 – 0-zz.com/z :

1️⃣1️⃣-0 |1️⃣2️⃣-1 |1️⃣3️⃣-2 |1️⃣4️⃣-3 |1️⃣5️⃣-4 |1️⃣6️⃣-5
2️⃣1️⃣-6 |2️⃣2️⃣-7 |2️⃣3️⃣-8 |2️⃣4️⃣-9 |2️⃣5️⃣-A |2️⃣6️⃣-B
3️⃣1️⃣-C |3️⃣2️⃣-D |3️⃣3️⃣-E |3️⃣4️⃣-F |3️⃣5️⃣-G |3️⃣6️⃣-H
4️⃣1️⃣-I |4️⃣2️⃣-J |4️⃣3️⃣-K |4️⃣4️⃣-L |4️⃣5️⃣-M |4️⃣6️⃣-N
5️⃣1️⃣-O |5️⃣2️⃣-P |5️⃣3️⃣-Q |5️⃣4️⃣-R |5️⃣5️⃣-S |5️⃣6️⃣-T
6️⃣1️⃣-U |6️⃣2️⃣-V |6️⃣3️⃣-W |6️⃣4️⃣-X |6️⃣5️⃣-Y |6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice ?? 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller


12r.pl/ea -> 12r.uk/ea -> 7hi7.com/ea

Wikipedia.org – Play game – portals, categories, states, cities, capital cities