Tl

TL

East Timor

country in South East Asia

TL
https://12r.uk/tl/

Lia-tetun

Tetun (iha portugés: tétum; iha inglés: Tetum) ne’e lian nasionál no ko-ofisiál Timór Lorosa’e nian. Lian ida-ne’e nia hun mai husi austronézia no hatama mos liafuan barak husi lian portugés no lian malaio.

Tetun Edita
Tetun-Dili (Tetun-Prasa)
Tetun-Terik
Tetun-Belu
Nana’ek
Tetun foufoun loos mak tetun-terik, Timór oan sira ko’alia tiha ona lian ne’e uluk kedas ona antes portugés sira to’o. Tan iha tempu ne’ebá haree katak presiza duni lian ida ne’ebé hotu-hotu hatene atu bele fila-liman, ka fa’an-sasán.

https://tet.m.wikipedia.org/wiki/Lia-tetun