Gf

GF

French Guiana

overseas French department in the Guianas region

GF
https://12r.uk/gf/