Categorieën
NL

Nl

2023-04-29 nl

29.04.2023

NL

Muziek – YouTube.com

11-0 12-1 13-2 14-3 15-4 16-5

21-6 22-7 23-8 24-9 25-A 26-B

31-C 32-D 33-E 34-F 35-G 36-H

41-I 42-J 43-K 44-L 45-M 46-N

51-O 52-P 53-Q 54-R 55-S 56-T

61-U 62-V 63-W 64-X 65-Y 66-Z

Dobbelstenen

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller

Nederland

land binnen het Koninkrijk der Nederlanden

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nederland

Amsterdam

hoofdstad en grootste stad van Nederland

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Amsterdam

Muziek

kunstvorm die gebruikmaakt van klanken, geschikt in een bepaald ritme

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Muziek


12r.pl/ay -> 12r.uk/ay -> 7hi7.com/ay

Wikipedia.org – Play game – portals, categories, states, cities, capital cities


Netherlands

constituent country of the Kingdom of the Netherlands https://12r.uk/nl/ https://12r.es/nl/ https://12r.pl/nl/ member of NATO

Nederlands

West-Germaanse taal ontstaan in Nederland en België Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de officiële taal van Nederland, Suriname, en een van de drie officiële talen van België. Binnen het Koninkrijk der Nederlanden is het Nederlands ook een officiële taal van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Het Nederlands is de derde meest gesproken Germaanse taal. In de Europese Unie spreken ongeveer 25 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende acht miljoen als tweede taal. De Franse Westhoek en de regio rondom de Duitse stad Kleef zijn van oudsher Nederlandstalige gebieden, waar Nederlandse dialecten mogelijk nog gesproken worden door de oudste generaties. Ook in de voormalige kolonie Indonesië kunnen in sommige gebieden de oudste generaties nog Nederlands spreken. Het aantal sprekers van het Nederlands in de Verenigde Staten, Canada en Australië wordt geschat op ruim een half miljoen. Het Afrikaans, een van de officiële talen van Zuid-Afrika, is een dochtertaal van het Nederlands en beide talen zijn onderling verstaanbaar. https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Nederlands

Fryske talen

De Fryske talen foarmje in lyts subgroepke fan ‘e Noardwestgermaanske talen, dy’t wer diel útmeitsje fan ‘e Westgermaanske talen. Ta dizze taalkloft hearre it (Westerlauwersk) Frysk, it Noardfrysk en it Eastfrysk, wêrby’t fan dy lêste taal inkeld noch it Sealterfrysk oer is, mei’t alle oare dialekten útstoarn binne. De Fryske talen waarden yn 2004 as memmetaal sprutsen troch likernôch 612.000 minsken, benammentlik yn ‘e Nederlânske provinsje Fryslân, en fierders yn it Dútske Noard-Fryslân en Sealterlân.

https://fy.m.wikipedia.org/wiki/Fryske_talen

Fryslân

Fryslân is in provinsje fan Nederlân, en waard as sadanich oprjochte oan ‘e ein fan ‘e Frânske Tiid, yn 1814. De provinsje hie op 1 oktober 2021 653.953 ynwenners. It oerflak beslacht 6198,64 km², wêrfan 2849,38 km² wetter. Fryslân hat om-ende-by 350 km kust, krekt mear as de helte dêrfan op de fjouwer waadeilannen. De provinsje hat âlve stêden en sân-en-tweintich gemeenten. De provinsje is in part fan it Fryske wengebiet en om it krekte plak binnen dy gruttere regio Fryslân oan te jaan wurdt de provinsje Fryslân ek wol Westerlauwersk Fryslân neamd.

https://fy.m.wikipedia.org/wiki/Frysl%C3%A2n

12r.tv – 12r.tv/nl

0-zz.com/n0 – 0-zz.com/nz

1️⃣1️⃣-n0 1️⃣2️⃣-n1 1️⃣3️⃣-n2 1️⃣4️⃣-n3 1️⃣5️⃣-n4 1️⃣6️⃣-n5

2️⃣1️⃣-n6 2️⃣2️⃣-n7 2️⃣3️⃣-n8 2️⃣4️⃣-n9 2️⃣5️⃣-na 2️⃣6️⃣-nb

3️⃣1️⃣-nc 3️⃣2️⃣-nd 3️⃣3️⃣-ne 3️⃣4️⃣-nf 3️⃣5️⃣-ng 3️⃣6️⃣-nh

4️⃣1️⃣-ni 4️⃣2️⃣-nj 4️⃣3️⃣-nk 4️⃣4️⃣-nl 4️⃣5️⃣-nm 4️⃣6️⃣-nn

5️⃣1️⃣-no 5️⃣2️⃣-np 5️⃣3️⃣-nq 5️⃣4️⃣-nr 5️⃣5️⃣-ns 5️⃣6️⃣-nt

6️⃣1️⃣-nu 6️⃣2️⃣-nv 6️⃣3️⃣-nw 6️⃣4️⃣-nx 6️⃣5️⃣-ny 6️⃣6️⃣-nz


0-zz.com/0 – 0-zz.com/z :

1️⃣1️⃣-0 |1️⃣2️⃣-1 |1️⃣3️⃣-2 |1️⃣4️⃣-3 |1️⃣5️⃣-4 |1️⃣6️⃣-5
2️⃣1️⃣-6 |2️⃣2️⃣-7 |2️⃣3️⃣-8 |2️⃣4️⃣-9 |2️⃣5️⃣-A |2️⃣6️⃣-B
3️⃣1️⃣-C |3️⃣2️⃣-D |3️⃣3️⃣-E |3️⃣4️⃣-F |3️⃣5️⃣-G |3️⃣6️⃣-H
4️⃣1️⃣-I |4️⃣2️⃣-J |4️⃣3️⃣-K |4️⃣4️⃣-L |4️⃣5️⃣-M |4️⃣6️⃣-N
5️⃣1️⃣-O |5️⃣2️⃣-P |5️⃣3️⃣-Q |5️⃣4️⃣-R |5️⃣5️⃣-S |5️⃣6️⃣-T
6️⃣1️⃣-U |6️⃣2️⃣-V |6️⃣3️⃣-W |6️⃣4️⃣-X |6️⃣5️⃣-Y |6️⃣6️⃣-Z

Roll 2 dice ?? 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣

https://www.random.org/dice/

https://www.google.com/search?q=dice+roller


12r.pl/ea -> 12r.uk/ea -> 7hi7.com/ea

Wikipedia.org – Play game – portals, categories, states, cities, capital cities


Laten we helpen! Bedankt!

https://en.wosp.org.pl/

https://www.siepomaga.pl/en/